Bảng số điện thoại gắn táp lô ô tô khi đỗ v1

50,000