69,000115,000

Ke góc nam châm dùng để cố định các chi tiết lại với nhau trước...